小学生作文网 -> 三年级作文 -> 想象作文 -> 我心中的未来世界

我心中的未来世界

 • wàng
 • wèi
 • lái
 • shì
 • jiè
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • de
 •  
 • 我希望未来世界是这样的。
 •  
 •  
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • zǒu
 • zài
 • shàng
 • xué
 • de
 • shàng
 •  
 • zhēn
 •  
 •  炎热的夏天,我走在上学的路上,真热!
 • zhī
 • jiào
 • zhōng
 • xiàn
 • liáng
 • shuǎng
 • lái
 •  
 • tái
 • tóu
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • 不知不觉中我发现凉爽起来,抬头一看,原来
 • shù
 • shàng
 • yǒu
 • kōng
 • diào
 • ne
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • zhēn
 • hǎo
 •  
 •  
 • 树上也有空调呢。“啊,真好!”
 •  
 •  
 • fàng
 • xué
 • shí
 •  
 • yòu
 • zǒu
 • zài
 • shàng
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • biān
 • yǒu
 • tái
 •  放学时,我又走在路上,看见路边有一台
 • shén
 • de
 •  
 • qīng
 • qīng
 • àn
 • le
 • xià
 • huáng
 • de
 • àn
 • niǔ
 •  
 • 神奇的机器。我轻轻地按了一下黄色的按钮。
 •  
 • zhè
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 • ò
 •  
 • zhè
 • shì
 • kǒng
 • lóng
 • dàn
 •  
 • zhī
 • dào
 • 咦,这是什么?哦,这是一个恐龙蛋!我知道
 • le
 •  
 • zhè
 • shì
 •  
 • dòng
 • wén
 • bǎo
 •  
 •  
 • zhè
 • 了,这是“自动文物保护器”,这个机器把古
 • dài
 • de
 • dōng
 • dòng
 • bǎo
 • xià
 • lái
 • le
 •  
 • 代的东西自动保护下来了。
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • wèi
 • lái
 • shì
 • jiè
 •  
 •  这就是我心中的未来世界!
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:我心中的未来世界
   我希望未来世界是这样的。
   炎热的夏天,我走在上学的路上,真热!不知不觉中我发现凉爽起来,抬头一看,原来树上也有空调呢。“啊,真好!”
   放学时,我又走在路上,看见路边有一台神奇的机器。我轻轻地按了一下黄色的按钮。咦,这是什么?哦,这是一个恐龙蛋!我知道了,这是“自动文物保护器”,这个机器把古代的东西自动保护下来了。
   这就是我心中的未来世界!
   

  小学生作文网 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生作文网www.5670.info© 2012 www.5670.info Inc.
  Copyright © 2021 03-06 小学生作文网